Sytuacja społeczno-gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego powrót

Województwo świętokrzyskie położone jest w centralnej części kraju w pobliżu dużych aglomeracji miejskich: Krakowa, Warszawy oraz Łodzi. Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej, co wpływa na rozwój turystyki.

 

Głównymi atutami województwa są:

 

• dwie państwowe uczelnie wyższe: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, którego Wydział Nauk o Zdrowiu posiada najwyższą pierwszą kategorię przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

• dobre warunki dla rozwoju turystyki (Góry Świętokrzyskie),

• surowce naturalne – złoża surowców budowlanych (rejon Gór Świętokrzyskich), siarka (okolice Buska-Zdroju oraz Grzybów) oraz wody mineralne (Busko-Zdrój - Buskowianka), wody siarczkowe (Busko-Zdrój, Solec-Zdrój), 

• korzystne uwarunkowania dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej,

• bogate źródła leczniczych wód mineralnych oraz rozwinięta baza leczniczo - sanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych,

• obecność dość mocno rozwiniętych gałęzi przemysłu– hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), maszynowy (Starachowice), materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy (Stąporków, Końskie), energetyczny (Połaniec).

 

Zbiorczą charakterystykę województwa zawiera tabela 1.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka gospodarki województwa świętokrzyskiego

 


Liczba osób zamieszkujących województwo w roku 2016 to 1252900 mieszkańców, co stanowiło 3,3% ludności Polski. W województwie świętokrzyskim struktura wieku w roku 2015 przedstawiała się następująco: na wiek przedprodukcyjny przypadało 16,7% osób, produkcyjny: 61,6% i poprodukcyjny: 21,7% (Polska analogicznie: 17,9%, 61,8% i 20,2%).

Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 14 uczelni wyższych, w których kształci się 25 tys. studentów, czyli 1,9% studentów w skali kraju.


Według raportu przygotowanego przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim 1 wydział uczelni wyższej otrzymał kategorię naukową A; a 9 wydziałów otrzymało kategorię – B. Warto także wspomnieć, że 12 szkół wyższych nie otrzymało żadnej kategorii przyznawanej przez KEJN.

 

W województwie do szkół zasadniczych uczęszcza 10,8% uczniów województwa, natomiast do techników 36,7%.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie była równa we wrześniu 2017 r. 8,9%, dla porównania w Polsce – 6,8%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2017 wyniosło 3762,31 zł, czyli 92% średniego wynagrodzenia w Polsce.

 

Województwo świętokrzyskie dostarczyło w 2014 r. 2,4% produktu krajowego brutto Polski. W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło to 32640 zł, przy średniej dla Polski 44686 zł. Wynik ten plasuje województwo na 12 miejscu w kraju. Dynamika wzrostu PKB w województwie w latach 2004-2014 wyniosła 167%, przy średniej dla Polski równej 185%.

 

W porównaniu do całego kraju, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem sektora usług 50,9% podczas gdy na sektor rolniczy i przemysłowy przypada analogicznie 19,1% i 30% pracujących (GUS, BDL 2017).

 

W strukturze przemysłu województwa świętokrzyskiego widoczny jest wpływ tradycji związanych istniejącym tu od wieków wydobyciem materiałów budowlanych. Świętokrzyskie słynie z wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. W strukturze produkcji sprzedanej jest to 25% (dane za rok 2016). Ponadto wyróżnia się produkcja wyrobów z metali (8%), co także wiąże się z historycznie ukształtowanym profilem przemysłu województwa. W oparciu o regionalną bazę surowcowej rozwinęła się produkcja artykułów spożywczych (15%), a także produkcja produkcja maszyn i urządzeń (5%).

 

Województwo z racji swej wielkości tylko w nielicznych rodzajach działalności osiągnęło pozycję ważnego producenta w skali krajowej. Udało się to osiągnąć w odniesieniu do przemysłu mineralnego. Czego odzwierciedleniem jest 12-procentowy udział województwa w krajowej wartości produkcji sprzedanej wyrobów pochodzących z mineralnych surowców niemetalicznych w roku 2016*.

*Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (stan na koniec września 2017 r.) GUS. Obliczenia na podstawie Biuletynu Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego z 1. kwartału 2017 oraz Biuletynu Statystycznego z 2017 roku, www.stat.gov.pl (07.11.2017). 

 

Dla inwestorów istotne znaczenie może mieć to, które sektory są postrzegane jako strategiczne przez władze województwa świętokrzyskiego. Na podstawie strategii rozwoju regionalnego można do nich zaliczyć: przemysł elektromaszynowy, motoryzacyjny, metalurgiczny, elektroniczny, mechaniki precyzyjnej, rolno-spożywczy, materiałów budowlanych, budownictwo, wydobywczy surowców mineralnych.

 

Ważną wskazówką dla inwestorów zainteresowanych dokonaniem inwestycji w województwie świętokrzyskim może być lista tzw. sektorów wysokich szans, ustalona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy współpracy z samorządem województwa świętokrzyskiego w oparciu o obserwacje tendencji w zakresie napływu inwestycji do tego województwa. Są to sektory:

 

• metalowy,

• budowlany,

• leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny.

 

Inwestycje te mogą być lokowane w specjalnie przygotowanych na preferencyjnych warunkach atrakcyjnych lokalizacjach oferowanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne: Krakowska, Starachowicka, Tarnobrzeska, w następujących podstrefach:

• SSE Krakowska, podstrefy: Jędrzejów (m-w),

• SSE Starachowicka, podstrefy: Bliżyn (w), Kielce (m), Końskie (m-w), Morawica (w), Ostrowiec Świętokrzyski (m), Piekoszów (w), Połaniec (m-w), Sędziszów (m-w), Skarżysko-Kamienna (m), Starachowice (m), Stąporków (m-w), Suchedniów (m-w),

• SSE Tarnobrzeska, podstrefy: Opatów (m-w), Połaniec (m-w), Staszów (m-w), Tuczępy (w).

 

We wszystkich wymienionych lokalizacjach inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego sięgające 35% - 45%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa - więcej na temat zasad pomocy publicznej: http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse.

Powyższe informacje pochodzą z raportu SGH pt.: "Atrakcyjność inwestycyjna Regionów 2017"

 

 

Aktualizacja: 10.01.2019


Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe