Wsparcie finansowe dla inwestorów powrót

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE dochody, które uzyska
z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
 • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
 • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
 • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna"Starachowice": www.sse.com.pl

 

Nowa inwestycja 

Inwestycja początkowa oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

Dla inwestycji realizowany na terenie województwa mazowieckiego istnieje inna definicja nowej inwestycji, a mianowicie:

Inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna to takiej działalności.

Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami 

Przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Nowo zatrudnieni pracownicy to pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia,
w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od jej zakończenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Zezwolenie na działalność w SSE 

Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji
w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

1. nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat;

2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata;

W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

3. utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia, (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:

 • lokalizacji inwestycji,
 • wysokości nakładów inwestycyjnych lub
 • kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
 • a także wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020


Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020. Zgodnie z Mapą, podstawowa maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej, czyli wyrażony w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

 1. 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
 2. 35% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, części mazowieckiego,
 3. 25% - na obszarze należącym do województw: dolnośląskiego, śląskiego,  wielkopolskiego,
 4. 20% - na obszarze należącym do części województwa mazowieckiego,
 5. 15% - na obszarze Warszawy do 31.12.2017 r.,
 6. 10% - na obszarze Warszawy od 1.01.2018 r.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być:

 • koszty nowej inwestycji lub
 • koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników,

w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Koszty nowej inwestycji

- wydatki stanowiące koszty związane z realizacją inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika
 z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, na:

1. zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2. zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika;

3. rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych;

4. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy.

Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.

Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR.

 

Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników

- dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

 

Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych projektów inwestycyjnych

Jest ograniczona w stosunku do pułapu podstawowego i jest ustalana zgodnie z następującym wzorem:

I = R x (50 mln EUR + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R - intensywność pomocy, określona zgodnie z Mapą pomocy regionalnej, w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln EUR - nieprzekraczająca równowartości 100 mln EUR,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100 mln EUR.

Duży projekt inwestycyjny - to nowa inwestycja, podjęta w okresie trzech lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln EUR i zostały obliczone na podstawie cen i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia.

W przypadku projektów inwestycyjnych nieprzekracząjących 50 mln EUR pułap pomocy dla małych przedsiębiorstw może być zwiększony o 20 punktów procentowych, średnie przedsiębiorstwa mogą zaś otrzymać pomoc zwiększoną o 10 punktów procentowych.

Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.

Przedsiębiorstwa średnie to przedsiębiorstwa, nie będące małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

 

Aktualizacja:29.03.2017

Copyright © 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

projekt i realizacja: NET-atak.pl strony internetowe